TURNKRING "VOORWAARTS", vzw 9000   GENT  
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De hiernavolgende bepalingen vormen een aanvulling bij de Statuten van de Turnkring VOORWAARTS - vzw en zijn bindend voor alle leden. 
 
 
Artikel 1 - Lidmaatschap 

Om lid te worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
a) De leeftijd van minstens drie jaar bereikt hebben op het ogenblik van de inschrijving;
b) De door de Raad van Bestuur vastgestelde bijdrage betalen (hierna genoemd "het lidgeld" : omvat aansluitingsgeld + verzekeringsbijdrage); 
 
-  Een lid kan aansluiten vanaf 1 september tot 15 oktober.
-  Het lidmaatschap bestrijkt normaliter een volledig turnseizoen (van september t.e.m. juni).  
-  Een tussentijdse aansluiting is mogelijk van 1 januari tot 30 januari, doch het tijdstip van aansluiting heeft geen invloed op bovenstaande                voorwaarden.    
- Vooraleer een kandidaat lid definitief aansluit, heeft hij recht op twee proeflessen. 
 
De Raad van Bestuur is gemachtigd de toetreding van een kandidaat lid te weigeren of uit te stellen.  
De weigering of het uitstel wordt schriftelijk of mondeling meegedeeld aan de betrokkenen, inclusief de motivatie. 
 
Aan het lidmaatschap wordt een einde gesteld :
a) automatisch door het niet (tijdig) betalen van het lidgeld ;
b) door ontslag van het lid zelf, overeenkomstig de statuten ;
c) door uitsluiting, na motivering van de Raad van Bestuur ;
d) tijdelijk door schorsing. 
 

Artikel 2 – Lidgeld + verzekering 

 Het lidgeld wordt door de Raad Van Bestuur vastgesteld per categorie en is steeds vooraf te betalen. 
 
Artikel 3 - Leden, rechten en plichten 
 
Het lidmaatschap wordt bevestigd door de uitreiking van een Gymfed lidkaart, op basis van alle geldende normen.  Deze lidkaart zal ook gelden als bewijs van verzekering bij het uitoefenen van de verschillende activiteiten van de club of bij de uitvoering van een opdracht, gegeven door de Raad van Bestuur. 
 
Het lidmaatschap verleent het recht :  
a) deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging in het algemeen en van de categorie waartoe het lid behoort in het bijzonder ;
b) de ledenvergaderingen en feestelijkheden van de vereniging bij te wonen. 
 
 
Het lidmaatschap legt onder meer volgende verplichtingen op :  
a) de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven;
b) geen handelingen te stellen die de goede vriendschappelijke relaties tussen de leden onderling, tussen andere verenigingen en/of met derden zouden kunnen verstoren;
c) op elk ogenblik en overal, zolang men zich in de invloedsfeer van de vereniging en haar vertegenwoordigers bevindt, respect en eerbied betonen tegenover medeleden en/of derden.  De leden moeten van algemeen goed gedrag zijn en steeds de gebruikelijk hygiëne in acht  nemen; d)  zich te onderwerpen aan de decreten en reglementen, inclusief dopingcontrole en medisch toezicht e)  alle adreswijzigingen moeten tijdig doorgegeven worden, teneinde de club in staat te stellen te voldoen aan alle wettelijke vereisten. 

 
Artikel 4 – Leden - categorieën 
 
Administratief worden de leden ingedeeld in de volgende categorieën :
a) leden van de Algemene Vergadering
b) leden van de Raad van Bestuur
c) trainers en hulptrainers
d) leden van onze diverse  recreatieve categorieën 
 
 
Artikel 5 - Structuren 
 
Structureel bestaat de vereniging uit :  
a) de Algemene Vergadering
b) de Raad van Bestuur
c) een sporttechnisch coördinator  
d) de verschillende afdelingen voor recreatieve activiteiten. 
 
Verder zal de Raad van Bestuur in zijn werking bijgestaan worden door  :  
a) adviseurs : mensen met de nodige expertise van binnen en buiten de sportwereld om een vzw te besturen.  
b) Voorwaarts Plus, de ouderafdeling die instaat voor de praktische ondersteuning bij het organiseren van de dagelijkse activiteiten. 
 
 
Turnkring "VOORWAARTS - vzw" 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
                                                                                                RAAD VAN BESTUUR 

                                                                                                         Adviseurs 

                                                 Sporttechnisch coördinator       Adjunct coördinator              Trainers 
 
                                                                                                    Toegetreden leden 
 
 
 
 
 
Artikel 6 - De Raad van Bestuur 
 
De volgende bepalingen vullen de statuten aan m.b.t. de Raad van Bestuur:
a) De Raad van Bestuur heeft tot algemene opdracht als een goed huisvader het beheer en de continuïteit van de vereniging op de meest                 efficiënte wijze te verzekeren ;
b) Meer in het bijzonder heeft de Raad van Bestuur volgende opdrachten, die enkel als voorbeeld en niet exhausief worden opgesomd :                
    1.  te waken over de toepassing van de huishoudelijke reglementen en de statuten van de vereniging ;
    2.  voorstellen tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement ontwerpen  en op de in de statuten bepaalde manier bij de Algemene                           Vergadering aanhangig te maken ;
    3.  voorbereiden van de Algemene Vergadering en het opstellen van de agenda ;
    4.  de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering nauwgezet uitvoeren ;
    5.  het vaststellen van een begroting van de activiteiten ;
    6.  in  zoverre deze bevoegdheid niet is overgedragen aan onderscheiden rechtscommissies ad hoc, de schorsing van een niet-werkend lid                uitspreken ;
    7. de nodige verzekeringen tegen ongevallen af te sluiten, ten voordele van de leden ;
    8. eventuele nieuwe categorieën op te richten ;
    9. de afvaardigingen bij lokale, gewestelijke of federale adviesraden aan te stellen ; 
 
c) De Raad van Bestuur komt principieel 1 maal per maand samen, behalve in juli.
d) De Raad van Bestuur komt ook samen telkens wanneer de spoedeisendheid dit vereist. 
e) De leden van de Raad van Bestuur worden geacht een specifieke en effectieve taak te vervullen.  Deze taakverdeling geschiedt door de Raad       van Bestuur zelf. 
 
Volgende functies worden zeker binnen de Raad van Bestuur gedefinieerd, doch de Raad van Bestuur kan ten allen tijde bijkomende functies definiëren en leden hiervoor aanstellen : 
 
1. De voorzitter :
   => belast met de algemene leiding
   => heeft de leiding bij de behandeling van betwiste   zaken
   => kan op elk ogenblik de Raad van Beheer samenroepen zonder daarbij aan vormeisen gehouden te zijn 
 
2. De ondervoorzitter :
   => Staat de voorzitter bij in diens taken en vervangt hem bij afwezigheid 
 
3. De secretaris :
   => belast met de administratieve aangelegenheden, behoudens deze die louter met sportaspecten te maken hebben en tenzij de Raad van                 Bestuur het anders bepaalt 
 
4. De penningmeester :
   => beheert de gelden van de vereniging
   => boekt de verschillende verrichtingen van de vereniging
   => brengt verslag uit van de boekhouding en geeft een kasverslag op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en telkens wanneer hem                daarom verzocht wordt door de Raad van Bestuur
   => brengt jaarlijks verslag uit van de boekhouding op de Algemene Vergadering ter ontlasting van de Raad van Bestuur.  
 
 
Artikel 7. Financiële verantwoordelijkheid 
 
De penningmeester is aansprakelijk voor het correct beheer van de financiële activa van de vereniging.   
 
De penningmeester heeft een mandaat vanuit de Raad van Bestuur om verrichtingen uit te voeren met een maximum van 250 euro. Betalingen die dit maximumbedrag overschrijden, gebeuren uitsluitend op voorstel van de penningmeester en na goedkeuring door minstens twee leden van de Raad van Bestuur. 
 
Elke rekening, uitgavestaat en betaling moet met een schriftelijk bewijsstuk in de boekhouding van de vereniging genoteerd worden. 
 
Minstens drie leden van de Raad van Beheer bezitten een machtiging tot uitvoering van betalingen. 
 
 
Artikel 8 - Tuchtmaatregelen 
 
In zoverre door de wetten en reglementen toegelaten, is de Raad van Bestuur bevoegd voor het nemen van alle sancties welke zich opdringen lastens  één of meerdere leden van de vereniging. 
 
De Raad van Bestuur kan volgende sancties uitspreken :
1. Verwittiging ;
2. Vermaning ;
3. Schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met onmiddellijke ingang ; 
4. Uitsluiting van een toegetreden lid. 
 
In alle gevallen dienen de rechten van verdediging gerespecteerd te worden en dient het lid schriftelijk opgeroepen te worden teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen. 
 
De oproeping vermeldt een omschrijving van de grond van de zaak.  Indien het opgeroepen lid niet verschijnt, dan zal de zaak bij verstek behandeld worden.  De uitspraak wordt schriftelijk aan de betrokkenen meegedeeld en is met redenen omkleed. 
 
Huidige tuchtregeling geldt enkel binnen de vereniging.  Voor de algemene regeling van tuchtprocedures bij klacht en geschil wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de overkoepelende organisaties en verbonden. 
 
 
Artikel  9 – Het trainersteam en trainers 
 
Om lid te zijn van het trainersteam, moet men aan volgende voorwaarden voldoen :
1. Effectief lid zijn van de vereniging ;
2. De officiële leiding hebben over een categorie. 
 
Het trainersteam heeft tot algemene opdracht als een goed huisvader in te staan voor het technisch correct uitvoeren van de sportieve activiteiten. 
 
Meer in het bijzonder heeft het trainersteam volgende opdrachten, die enkel als voorbeeld en niet exhausief worden opgesomd :
1. Te waken over de toepassing van de meest gangbare, technische technieken tot het volbrengen van de hoofddoelstellingen ;
2. Voorstellen tot tuchtmaatregelen opstellen en aanbrengen bij de Raad van Bestuur;
3  De beslissingen van het trainersteam, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering nauwgezet uitvoeren ;
4  Ten allen tijde zorgen voor een gedegen technisch peil van de lesgevers door het stimuleren van trainingen/bijscholingen ;
5. Het opstellen van een aangepast evolutieplan om leden te begeleiden bij de overgang tussen de verschillende categorieën met inbegrip van         minimum vereisten ;
6. Het oordelen over de geschiktheid tot overgang naar een andere categorie van een lid ;
7. Te waken over alle aspecten van veiligheid met betrekking tot het gebruik van de verschillende toestellen, tuigen en materialen van de                   vereniging ;
8. Voorstellen formuleren voor het oprichten, hervormen of afschaffen van bepaalde categorieën of functies binnen het trainersteam naar de Raad     van Bestuur. 
 
Het trainersteam komt principieel een keer per maand samen, behalve in juli.  Het trainersteam komt ook samen,  telkens wanneer de spoedeisendheid dit vereist. 
 
Alle trainers worden geacht een specifieke en effectieve taak te vervullen.  Deze taakverdeling geschiedt door de sporttechnisch coördinator in overleg met de Raad van Bestuur. 
 
Volgende functies worden zeker binnen het trainersteam gedefinieerd  :  
 
1. De sporttechnisch coördinator 
- is belast met de algemene leiding;
- heeft de leiding bij de behandeling van betwiste zaken die niet onder de directe bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen;
- kan op elk ogenblik het trainersteam samenroepen zonder daarbij aan vormvereisten gehouden te zijn ;
- is de afgevaardigde van de trainers binnen de Raad van Bestuur, zonder stemrecht;
- dient steeds op uitnodiging van de Raad van Bestuur aanwezig te zijn op de vergaderingen van Raad van Bestuur;
- verduidelijkt en motiveert de wensen van de trainers ten overstaan van de Raad van Bestuur;
- brieft de trainers tijdens de trainersvergadering over beslissingen die genomen werden binnen de Raad van Bestuur; 
 
2.  De adjunct-technischcoördinator
- staat de technisch coördinator bij in diens taken en vervangt hem bij diens afwezigheid.
- overlegt steeds met de coördinator vooraleer beslissingen te nemen die de organisatie op de turnvloer ingrijpend wijzigen.
- kan in overleg met de sporttechnisch coördinator voorstellen formuleren naar de Raad van Bestuur. 
 
3. De trainers
- verantwoordelijk voor de technische gang van zaken binnen hun aangewezen categorie;
- kunnen als raadgevend en waarnemend lid deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
 
 
 
Artikel 10 – trainersovereenkomsten en vergoedingen 

De trainers en hulptrainers worden, tenzij andersluidend overeenkomst, aangesteld voor een periode van 1 jaar door de raad van Bestuur.   
 
De trainers tekenen een overeenkomst ten laatste eind augustus, tijdens de eerste trainersvergadering. 
 
Beide partijen kunnen een  einde maken aan de overeenkomst mits een vooropzeg van 1 maand.  Zonder opzeg van 1 der partijen wordt de overeenkomst van jaar tot jaar automatisch verlengd. 
 
Eventuele vergoedingen, uitbetaald aan de trainers, worden bepaald door de Raad van Bestuur. 
 
Eventuele vergoedingen kunnen door de Raad van Bestuur ingesteld, gewijzigd of geschrapt worden - rekening houdend met de respectievelijke afspraken en overeenkomsten. 
 
 
Artikel 11 - Verantwoordelijkheid 
 
De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor elke schade die zij zouden aanrichten aan het clubmateriaal of het in bruikleen gekregen goed.  Zij zijn eveneens persoonlijk aansprakelijk voor alle schade aan installaties van derden (kleedkamers, douches, gangen, enz.) als aan derden en/of medeleden. 
 
 
 
 Artikel 12 - Bevoegdheid 


Alles wat niet geregeld is in de statuten of het huishoudelijk reglement, zal tot de bevoegdheid van de Raad van Beheer behoren, tenzij de wet anders bepaalt. 
 
 
 
Gedaan te Gent, 02 september 2016